Klachtenprotocol NLP Leadership V.O.F.

Artikel 1 Begripsomschrijving

Klager: ieder die een overeenkomst heeft met NLP Leadership V.O.F. tot het verrichten van enkele diensten en een klacht heeft.

Klacht: bezwaar van een klager die van mening is dat de verplichtingen uit de overeenkomst tot het verrichten van enkele diensten door NLP Leadership V.O.F., niet voldoende, niet naar behoren of in strijd met de beroepscode worden nagekomen.

Aangeklaagde: de persoon of vertegenwoordiger van NLP Leadership V.O.F. tegen wie de klacht gericht is.

Partijen: klager en aangeklaagde.

Artikel 2 Indiening van een klacht

2.1 Een klacht dient ingediend te worden bij het NLP Leadership V.O.F.

2.2 Klager doet bij zijn klachtmelding in elk geval opgave van:

  • – zijn naam, (e-mail)adres, woonplaats
  • – naam, (e-mail)adres van aangeklaagde
  • – relevante informatie over de klacht (feiten, omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd, wanneer de klacht is ontstaan, eventuele correspondentie over de klacht tussen partijen en – indien van toepassing – hetgeen tot dan toe is ondernomen om de klacht op te lossen)
  • – datering en ondertekening van de klacht.

2.3 NLP Leadership V.O.F. legt de datum van ontvangst van de door klager gedane klachtmelding vast.

2.4 Binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst van de klacht door NLP Leadership V.O.F. ontvangt de klager een schriftelijke ontvangstbevestiging.

2.5 Indien een of meer van de in art. 2.2 genoemde gegevens ontbreken dan verzoekt NLP Leadership V.O.F. de klager om deze gegevens binnen een termijn van 14 werkdagen alsnog te verstrekken. Ontbreken deze gegevens ook na verloop van deze periode dan kan de klacht door de Klachtencommissie niet ontvankelijk worden verklaard.

2.6 De Klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de aansprakelijkheid van NLP LEADERSHIP V.O.F..

2.7 Indien over het feit dan wel de gebeurtenis waarover wordt geklaagd geen eerder contact heeft plaatsgevonden tussen de klager en de aangeklaagde waar de klacht betrekking op heeft dan adviseert de Klachtencommissie de klager om de klacht eerst zelf met de aangeklaagde te bespreken en een schikking te beproeven. Indien dit contact alsnog tot een voor de klager bevredigende uitkomst leidt wordt de klacht door de Klachtencommissie niet verder in behandeling genomen.

2.8 Wanneer de klager niet bereid is tot het in art. 2.7 bedoelde contact dan wel indien dit niet tot een voor de klager bevredigende uitkomst heeft geleid, wordt de officiële klachtenprocedure begonnen en nemen de termijnen genoemd in art. 3 een aanvang, indien en voor zover alle gegevens genoemd in art. 2.2 naar behoren bij NLP Leadership V.O.F. zijn ingediend.

Artikel 3 Behandeling van de klacht

3.1 Indien de Klachtencommissie van mening is dat de gegevens die de klager heeft ingezonden compleet zijn en een duidelijk beeld geven over de klacht wordt er een afschrift van het klaagschrift verzonden aan de persoon tegen wie de klacht gericht is.

3.2 De persoon tegen wie de klacht is gericht zal worden verzocht om binnen 21 werkdagen een schriftelijke reactie te geven op het klaagschrift. Na ommekomst van deze termijn zal de klacht inhoudelijk in behandeling worden genomen, ook als de aangeklaagde niet heeft gereageerd.

3.3 Indien een klacht gericht is tegen het lid van de NLP LEADERSHIP V.O.F. die, of het opleidingsinstituut dat, zitting heeft in Klachtencommissie dan trekt deze zich voor de duur van de procedure terug uit de Klachtencommissie. In dat geval wordt door het bestuur tijdelijk een nieuw lid aan de Klachtencommissie toegevoegd.

3.4 NLP Leadership V.O.F. stelt de Klachtencommissie de ingediende klacht, de reactie van de aangeklaagde en andere daarvoor in aanmerking komende stukken ter hand. De Klachtencommissie draagt er zorg voor dat alle partijen beschikken over dezelfde stukken. Zij behandelt de klacht op basis van het beginsel van hoor en wederhoor en op zo kort mogelijk termijn na ontvangst van de stukken. Zo nodig verzoekt zij partijen nadere schriftelijke informatie te verstrekken.

3.5 De Klachtencommissie besluit of zij op basis van de aanwezige stukken een oordeel kan geven over de gegrondheid van de klacht. Zo niet, dan kan de Klachtencommissie, indien zij daartoe gezien de aard van de klacht termen aanwezig acht, partijen verzoeken om nadere inlichtingen te verschaffen, hun standpunt nader toe te lichten dan wel besluiten om een nader onderzoek in te stellen. De Klachtencommissie kan in aanvulling hierop of ter vervanging hiervan ook besluiten tot een hoorzitting. De vergaderingen en hoorzittingen van de Klachtencommissie zijn besloten.

3.6 De Klachtencommissie bepaalt waar en wanneer de mondelinge hoorzitting zal worden gehouden. Zij verzoekt partijen daar en dan aanwezig te zijn. Deze worden geacht in persoon te verschijnen. Zij zijn bevoegd zich te laten bijstaan door een door hen zelf te bepalen persoon.

3.7 Partijen wordt de gelegenheid geboden kennis te nemen van door de Klachtencommissie vastgestelde verslagen van de hoorzitting.
Kosten verbonden aan deze procedure worden gedragen door partijen zelf. De commissie doet een bindende uitspraak over de klacht.

3.8 Uiterlijk vier weken na afloop van de mondelinge behandeling doet de commissie gemotiveerd schriftelijk uitspraak over de gegrondheid van de klacht. Zij bepaalt de op te leggen sanctie. Tevens bepaalt zij door wie van de partijen de kosten gedragen
worden. Zo nodig kan zij een aanbeveling doen aan het bestuur.

3.9 De Klachtencommissie kan een klacht ook gegrond verklaren zonder oplegging van een maatregel.

3.10 De beslissing waarbij de maatregel van schorsing of doorhaling van de registratie wordt opgelegd treedt in werking met ingang van de dag waarop zij onherroepelijk is geworden.

3.11 De leden van de Klachtencommissie zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle gegevens die hun bij de behandeling van de klacht ter kennis zijn gekomen.

3.12 Tegen de uitspraak van de Klachtencommissie staat slechts beroep open bij de civiele rechter.

Artikel 4 Niet in behandeling nemen of niet ontvankelijk verklaren van een klacht

4.1 Een klacht wordt niet of niet verder door de Klachtencommissie in behandeling genomen indien:

  • – de klacht anoniem wordt ingediend
  • – de feiten, omstandigheden of gebeurtenissen waarover wordt geklaagd langer dan 18 maanden voor indiening van de klacht hebben plaats gevonden
  • – het contact onder art. 2.7 tot een voor de klager bevredigend resultaat heeft geleid
  • – de klager de klacht intrekt.

4.2 Een klacht kan door de Klachtencommissie niet ontvankelijk worden verklaard indien:

  • – door de klager niet de volgens art 2.2 minimaal vereiste gegevens worden overlegd
  • – de Klachtencommissie van mening is dat zij onvoldoende in de gelegenheid is gesteld om voor de behandeling van de klacht relevante informatie kennis te nemen.

Artikel 5 Uitspraak

5.1 De Klachtencommissie komt in beginsel binnen een redelijke termijn te weten maximaal binnen 6 maanden na het indienen van de klacht tot een uitspraak over de gegrondheid van de ingediende klacht. De Klachtencommissie baseert de uitspraak op de inhoud van de gewisselde stukken en verstrekte gegevens alsmede – indien van toepassing – op grond van het besprokene op de hoorzitting en wat door eigen wetenschap als vaststaand kan worden aangemerkt. De Klachtencommissie kan een klacht geheel of gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaren.

5.2 Indien na het oordeel van de Klachtencommissie de behandeling van de klacht niet binnen de in artikel 5.1 genoemde termijn kan worden afgerond, doet de Klachtencommissie daarvan schriftelijk en met redenen omkleed mededeling aan de klager en aangeklaagde onder vermelding van de termijn waarbinnen de Klachtencommissie verwacht tot een uitspraak te komen.

De Klachtencommissie beslist bij meerderheid van stemmen. Staken de stemmen dan geeft de stem van de Voorzitter de doorslag.

5.3 De Klachtencommissie motiveert haar uitspraak schriftelijk en zendt deze aangetekend aan beide partijen en in afschrift aan het Bestuur. De Klachtencommissie kan aan de uitspraak aanbevelingen toevoegen gericht aan de aangeklaagde of aan het Bestuur of aan beide.

5.4 De aangeklaagde dan wel het Bestuur bericht binnen twee maanden na ontvangst van de artikel 5.3 bedoelde aanbevelingen schriftelijk aan klager en Klachtencommissie of hij/zij naar aanleiding van de uitspraak en aanbevelingen maatregelen zal nemen en zo ja, welke.

Artikel 6 Samenstelling, benoeming en ontslag van de Klachtencommissie

6.1 De leden van de Klachtencommissie worden benoemd, geschorst en ontslagen door het bestuur van de NLP LEADERSHIP V.O.F. aan de hand van door het bestuur opgesteld profiel.

6.2 De Klachtencommissie bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 5 leden. De leden van de Klachtencommissie dienen lid te zijn van de NLP LEADERSHIP V.O.F.. Leden van de Klachtencommissie kunnen niet tevens bestuurslid van de NLP LEADERSHIP V.O.F. zijn.

6.3 De voorzitter dient ervaring te hebben met het behandelen van (klachten-)procedures en wordt geacht kennis te hebben van het werkveld van de NLP LEADERSHIP V.O.F..

6.4 Ter vervanging van de voorzitter bij diens afwezigheid benoemt de Klachtencommissie uit de overige leden een vice-voorzitter.

6.5 De leden worden benoemd voor een periode van 3 jaar, zij zijn eenmaal herbenoembaar. Bij tussentijds aftreden van één van de leden, treedt diens opvolger in de plaats van het afgetreden lid.

6.6 Het lidmaatschap van de Klachtencommissie eindigt voorts door:

  • – overlijden van het lid
  • – opzegging van het lid
  • – opzegging door het bestuur wegens het door het lid kennelijk op onvoldoende wijze vervullen van de functie of verwaarlozing van de taak
  • – opzegging van het bestuur om reden op grond waarvan handhaving van het lid redelijkerwijs niet van de NLP LEADERSHIP V.O.F. kan worden verlangd.

Artikel 7 Archivering

7.1 NLP Leadership V.O.F. houdt een overzicht bij van alle binnengekomen klachten. De op de klacht betrekking hebbende stukken worden na behandeling door het NLP Leadership V.O.F. gearchiveerd.

Algemene Voorwaarden NLP Leadership V.O.F.

Algemene Voorwaarden NLP LEADERSHIP V.O.F., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder depotnummer 77299787

Artikel 1 Definities

1.1. Deze Algemene Trainingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen NLP LEADERSHIP V.O.F. en Opdrachtgever van trainingen en andere vormen van opleiding en onderwijs (hierna te noemen: ’Training’).

1.2. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee NLP LEADERSHIP V.O.F. een overeenkomst sluit tot het verzorgen van Trainingen, ongeacht of Opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt aan de training.

1.3. Onder Deelnemer wordt verstaan de natuurlijke persoon die daadwerkelijk aan de Training deelneemt. De Deelnemer kan ook Opdrachtgever zijn.

1.4 Onder Open training wordt verstaan een door NLP LEADERSHIP V.O.F. georganiseerde training waar individuele personen zich voor kunnen aanmelden.

1.5 Onder Overige training wordt verstaan een training die niet onder de definitie zoals genoemd in lid 1.4 valt.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst Open training

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de Opdrachtgever een inschrijvingsformulier van NLP LEADERSHIP V.O.F. ondertekent of door bevestiging door NLP LEADERSHIP V.O.F. van diens per e-mail verzonden aanmelding.

2.2. Eventuele nietigheid/vernietiging van één of meer bepalingen van deze Algemene Trainingsvoorwaarden staat aan de geldigheid en toepasselijkheid van de overige voorwaarden niet in de weg. NLP LEADERSHIP V.O.F. en Opdrachtgever zullen in overleg treden om eventuele nietige/vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij doel en strekking van de nietige/ vernietigde bepalingen.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door NLP LEADERSHIP V.O.F..

Artikel 3 Annulering Open training

3.1. Na de totstandkoming van de overeenkomst geldt er voor de Opdrachtgever een bedenktijd van 14 dagen.

3.2. De Opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een Training te annuleren per aangetekend verzonden brief of per door NLP LEADERSHIP V.O.F. bevestigde e-mail.

3.3. De Opdrachtgever kan de training tot 30 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag schriftelijk per brief of per e-mail kosteloos annuleren.
3.4. Bij annulering per brief of per e-mail gelijk aan of korter dan 30 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag wordt de totale trainingsprijs aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

3.5. Als de Deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de Training deelneemt, betaalt Opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. De Deelnemer kan zich voor de duur van de gehele training laten vervangen door een ander, mits deze aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

3.6. NLP LEADERSHIP V.O.F. heeft het recht om – met duidelijke opgave van redenen – de Training te annuleren of deelname van een Deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door Opdrachtgever aan NLP LEADERSHIP V.O.F. betaalde bedrag.

Artikel 4 Betaling Open training

4.1. NLP LEADERSHIP V.O.F. brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen binnen twee weken na de factuur datum

4.2. De reis-, overnachtings- en verblijfkosten zijn niet in de deelnamekosten inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders in de brochure van NLP LEADERSHIP V.O.F. wordt vermeld.

4.3. De Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan NLP LEADERSHIP V.O.F. te vergoeden.

Artikel 5 – Totstandkoming overeenkomst Overige training

5.1. De overeenkomst met betrekking tot het verzorgen en uitvoeren van een training komt tot stand door ondertekening door Opdrachtgever van de opdrachtbevestiging van NLP LEADERSHIP V.O.F..

5.2. De inhoud van de opdrachtbevestiging en eventuele bijbehorende offerte geldt als weergave van de overeenkomst.

Artikel 6 – Annulering Overige training

6.1. Een training of deel van een training kan tot 30 kalenderdagen voor de afgesproken datum door Opdrachtgever kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij verplaatsing korter dan 30 kalenderdagen voor de afgesproken datum wordt 100% van de trainingskosten in rekening gebracht.

6.2. NLP LEADERSHIP V.O.F. behoudt zich het recht voor de training te annuleren. Opdrachtgever wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld. NLP LEADERSHIP V.O.F. zal andere trainingsdata aanbieden. Alleen indien na onderling overleg geen andere data beschikbaar zijn, zal NLP LEADERSHIP V.O.F. de door Opdrachtgever betaalde trainingskosten binnen 14 dagen restitueren.

Artikel 7 – Betaling Overige training

7.1. Na het ontvangen van de door Opdrachtgever getekende opdrachtbevestiging stuurt NLP LEADERSHIP V.O.F. een factuur voor het totaalbedrag aan Opdrachtgever.

7.2. Opdrachtgever dient de aanbetalingsfactuur uiterlijk 30 kalenderdagen voor aanvang van de training te voldoen. Indien die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

7.3. Indien 30 kalenderdagen voor aanvang van de training niet de betaling van de trainingskosten door NLP LEADERSHIP V.O.F. is ontvangen, kan NLP LEADERSHIP V.O.F. de training annuleren, zonder dat dit de Opdrachtgever ontslaat van de verplichting tot betaling van de volledige trainingskosten plus eventueel bijkomende kosten.

7.4. Na aanvang van de training vindt facturering maandelijks plaats aan de hand van de uitgevoerde werkzaamheden.

7.5. De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur.

7.6. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan NLP LEADERSHIP V.O.F. te vergoeden.

7.7. Ondertekening van de opdrachtbevestiging door Opdrachtgever leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de Deelnemers de training beëindigen of afronden.

Artikel 8 Intellectuele eigendom

8.1. Het auteursrecht op de door NLP LEADERSHIP V.O.F. uitgegeven brochures, trainingsmaterialen, manuals, sheets, flipcharts, speelkaarten en welke andere in de training gebruikte schriftelijke materialen dan ook, hierna te noemen “materialen”, berust bij NLP LEADERSHIP V.O.F., tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NLP LEADERSHIP V.O.F. zullen door de Opdrachtgever noch de Deelnemer geen gegevens in welke vorm dan ook uit de materialen worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

8.2. Ook het auteursrecht op offertes, rapporten, voorstellen e.d. die voortkomen uit de werkzaamheden van NLP LEADERSHIP V.O.F. berust uitsluitend bij NLP LEADERSHIP V.O.F..

Artikel 9. Geheimhouding

9.1.NLP LEADERSHIP V.O.F. is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding jegens derden. NLP LEADERSHIP V.O.F. verbindt zich maatregelen te treffen om de geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle bedrijfsgegevens van opdrachtgever en van relaties van opdrachtgever, waar NLP LEADERSHIP V.O.F. uit hoofde van de uitvoering van de Activiteit voor opdrachtgever mee te maken heeft gehad of kennis van heeft genomen tijdens de uitvoering van de opdracht.

9.2.NLP LEADERSHIP V.O.F. is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval NLP LEADERSHIP V.O.F. voor zichzelf optreedt in enige juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

10.1. Opdrachtgever is verplicht om voorafgaande aan de training relevante informatie met betrekking tot fysieke en/of psychische gesteldheid van de Deelnemer aan Opdrachtnemer te verstrekken en gegevens over het gebruik van medicatie, therapieën en/of opnames als gevolg van psychische klachten bekend te maken.

10.2. NLP LEADERSHIP V.O.F. spant zich in om de gegeven Training naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap. De werkzaamheden van opdrachtnemer hebben het karakter van een inspanningsverplichting.

10.3. NLP LEADERSHIP V.O.F. is tegenover de opdrachtnemer en/of Deelnemer die een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de cursusgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

10.4. NLP LEADERSHIP V.O.F. is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

10.5. NLP LEADERSHIP V.O.F. is niet aansprakelijk in het geval Opdrachtgever, Deelnemer en/of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

10.6. Aan de inhoud van een informatieve brochure of websitetekst kunnen geen rechten worden ontleend.

10.7. Geschillen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever of Deelnemer zullen in eerste instantie worden behandeld conform het gestelde in de NLP LEADERSHIP V.O.F. Geschillenregeling die bij NLP LEADERSHIP V.O.F. verkrijgbaar is en geplaatst is op de website van NLP LEADERSHIP V.O.F..

10.8. Op de Overeenkomsten en de relatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de rechtsverhouding worden in hoogste instantie uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Privacy regeling NLP Leadership V.O.F.

NLP Leadership V.O.F., gevestigd aan Topaas 19, 3641 XC te Mijdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.nlpleadership.nl .Telefoon Steohan Beireiter 0 54792402, Telefoon Mireile Verhoef: :0653882434

NLP Leadership: K.v.K Amsterdam nr: 30211170

Mireille Verhoef is verantwoordelijk voor gegevensbeheer bij NLP Leadership V.O.F.. Zij is te bereiken via leadershipnlp@gmail.com of 06 53882434

Persoonsgegevens die wij verwerken
NLP Leadership V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
o Voor- en achternaam
o Geslacht
o Geboortedatum
o Adresgegevens
o Telefoonnummer
o E-mailadres
o Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
NLP Leadership V.O.F. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:
o contact gegevens over de klant
o beschrijving van vraagstukken welke de klant doorNLP Leadership V.O.F. opgelost wil zien.
o beschrijving van training/ coaching rond dit probleem
o beschrijving van resultaten en bevindingen rond dit vraagstuk

Hoe komt NLP Leadership V.O.F. aan deze informatie:
o Tijdens kennismaking/ intakegesprekken/training en coaching
o Middels (digitale formulieren)
o Uit eigen observaties

Met wie wordt deze informatie gedeeld:
Het gaat hier om persoonlijke aantekeningen. Als deze al gedeeld worden met iemand, dan alleen met:
o De opdrachtgever
o Trainers/ coaches die ingezet worden bij de opdrachtgever
o NAW gegevens worden gedeeld met de accountant en met informer(boekhoudprogramma)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
NLP Leadership V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
o Het afhandelen van uw betaling
o U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
o U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
o Om goederen en diensten bij u af te leveren
o NLP Leadership V.O.F. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
o Het in kaart brengen van de problematiek/ vraagstukken
o Het op maat maken van een training/ coaching aanbod
o Verslaglegging tot nabespreking
o Verslaglegging om bij vervolgtrajecten goed aan te kunnen sluiten bij wat er al gedaan is
o Als persoonlijk geheugen

Met wie wordt deze informatie gedeeld
Het gaat hier om persoonlijke aantekeningen. Als deze al gedeeld worden met iemand, dan alleen met:
o De opdrachtgever
o Trainers/ coaches die ingezet worden bij de opdrachtgever
o NAW gegevens worden gedeeld met de accountant (boekhouding), met informer (boekhoudprogramma)

Geautomatiseerde besluitvorming
NLP Leadership V.O.F. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker vanNLP Leadership V.O.F. ) tussen zit. NLP Leadership V.O.F. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Email: leadershipnlp@gmail.com
Boekhoudprogramma: Informer

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
NLP Leadership V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Contact gegevens klant, beschrijving van vraagstukken, training- en coaching vraagstukken en aantekeningen
o Daar het om persoonlijke aantekeningen gaat blijven al deze aantekeningen zonder einddatum bewaard.
o NAW informatie blijft zonder einddatum bewaard.
o Tenzij wettelijk anders bepaald, wordt alle andere informatie bewaard tot 10 jaar na beëindiging klantrelatie.
Dus als een klant na 6 jaar opnieuw een activiteit afneemt wordt ook de informatie van voor deze activiteit weer 10 jaar bewaard.

Factuur- en boekhoudgegevens
Bewaartermijn: tenminste 7 jaar. Reden: om aan al onze wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
NLP Leadership V.O.F. deelt in principe geen persoonsgegevens met derden zonder uw toestemming en/of noodzaak daartoe. Het gaat immers over uw gegevens.
NLP Leadership V.O.F. verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als u hiermee heeft ingestemd, als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u, om te voldoen aan een wettelijk verplichting of als er sprake is van een gerechtvaardigd belang.
Voorbeelden waarbij gegevens door NLP Leadership V.O.F. met derden kunnen worden gedeeld zijn:
o Als NLP Leadership V.O.F. een controle zou krijgen door een wettelijk bevoegde instantie (denk aan de Belastingdienst, de Autoriteit Persoonsgegevens), dan bestaat de mogelijkheid dat persoonsgegevens aan hen verstrekt, door hen gevorderd of in beslag genomen worden.
o NLP Leadership V.O.F. is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Trainingslab & Leren door Experimenteren vof vindt het belangrijk om te voldoen aan strenge kwaliteitscriteria voor onderwijsinstellingen en laat zich hierop periodiek toetsen door een onafhankelijke door het CRKBO aangewezen externe auditor. Kwaliteitstoetsing is ook in het belang van de klant. Een positieve audit op alle kwaliteitscriteria is vanuit de Belastingdienst een vereiste om btw-vrijgesteld onderwijs te mogen geven. De auditor (met geheimhoudingsplicht) is niet geïnteresseerd in de specifieke persoonsgegevens maar wil kunnen verifiëren of in de praktijk de stukken (bijvoorbeeld offertes en facturen) wat betreft vorm en inhoud aan de eisen voldoen. Hoewel de kans uiterst klein is, is het daarbij mogelijk dat de auditor in het bijzijn van Mireille Verhoef inzage krijgt in een document waarin uw persoonsgegevens voorkomen. De auditor zal deze persoonsgegevens niet noteren, er zullen geen persoonsgegevens worden verstrekt.
o Ingeval van een klacht tegen NLP Leadership V.O.F. of een (dreigend) juridisch geschil behoudt NLP Leadership V.O.F. zich het recht voor om bij het verdedigen van zijn belangen gebruik te maken van gegevens, die naar inschatting van NLP Leadership V.O.F. voor de beoordeling en behandeling van de klacht van betekenis kunnen zijn. Het is dan mogelijk dat bijvoorbeeld correspondenties die persoonsgegevens bevatten, worden betrokken in een procedure, waarbij gegevens aan een rechter of bijv. de Autoriteit Persoonsgegevens verstrekt worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
NLP Leadership V.O.F. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Met een SSL-certificaat zorgt specialist in website ervoor dat gegevens veilig worden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar leadershipnlp@gmail.com
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. NLP Leadership V.O.F. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

NLP Leadership V.O.F. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
NLP Leadership V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Vrijwel alle documenten, mail, agenda’s, contactpersonen informatie worden zorgvuldig opgeslagen. Inloggen gebeurt met veilige wachtwoorden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via leadershipnlp@gmail.com

Wijzigingen
Dit document is aan veranderingen onderhevig. Telkens als NLP Leadership V.O.F. met een ander digitaal programma of anderszins klantgegevens op een nieuwe plek opslaat of met een ander doel, dan wordt dit document aangepast. Op de website van NLP Leadership V.O.F. is altijd het meest recente document te downloaden.
Ons website-adres zijn: https://www.nlpleadership.nl

Reacties
Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en de browser gebruikersagent string om spam opsporing te helpen.
Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Media
Als je een geregistreerde gebruiker bent en afbeeldingen naar de site upload, moet je voorkomen dat je afbeeldingen upload met daarin EXIF GPS locatie gegevens. Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatiegegevens inzien.

Cookies
Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.
Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.
Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.
Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Hoe lang we jouw data bewaren
Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.
Voor gebruikers die geregistreerd op onze website (indien van toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en wijzigen.

Welke rechten je hebt over je data
Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen
Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 16 februari 2020 en kan worden gewijzigd. De meest actuele versie is te vinden op de website www.nlpleadership.nl